Hello and welcome!

Emelia is a self-taught artist who loves to explore the beauty and mystery of the natural world. Her paintings are inspired by people, landscapes, animals, plants, and the changing seasons. She use acrylics, oils, and watercolors to create vibrant and expressive artworks that capture the mood and atmosphere of my subjects. She's have been painting since she was a child (in secret!)  and  have always enjoyed experimenting with different styles and techniques. She have exhibited my work in several galleries across the country.  She hope you enjoy browsing through her portfolio and feel free to contact her if you have any questions or comments.

Thank you for visiting! 


Hej och välkommen!

Emelia  är en konstnär som älskar att utforska skönheten och mysteriet i den naturliga världen. Hennes målningar är inspirerade av människör, landskap, djur, växter och de skiftande årstiderna. Hon använder akryl, olja och akvarell för att skapa levande och uttrycksfulla konstverk som fångar stämningen och atmosfären hos hennes motiv. Hon har målat sedan hon var barn (i hemlighet! ) och  har alltid tyckt om att experimentera med olika stilar och tekniker. Hon har ställt ut sitt konst i flera gallerier runt om i landet. Hon hoppas att du tycker om att bläddra igenom hennes portfolio och kontakta henne gärna om du har några frågor eller kommentarer.

Tack för att du besöker! 


A self-taught artist, who has had a tough but rewarding journey in the art world however she has the freedom to learn how she pleases. And expects nothing, but aims for everything. Born in the Philippines jungIe then relocated and lived in England for 18 years. Moved to Sweden after graduating as a Registered Nurse in 2008. First worked as a homehelp(hemtjänst) in Nacka , followed by working as an Assistant Nurse in Stockholm. She has also worked as a Nurse for an agency, and studied Chiropody, then started the Footwise Chiropody Clinic in Östermalm/Gärdet. Now in Västervik.

Loves travelling to different countries to observe and be fascinated by nature in different climates and environments. Visiting botanical gardens is one of the highlights of her travels. That is why nature photography is the number one activity in any of her destinations.She has always dreamt of being able to paint, but lacked the confidence and had delayed fulfilling that dream. Inspired by creative people around her, which has given her that push that she needed to pursue the dream that she always had. She has tried different types of media but acrylic painting is her preferred choice. She paints what she likes and in the moment. She paints to tell a story. Most of the time she paints because its fun and satisfying.


Emelia`s own word

"Creating art provided me with a non-verbal means of expressing my complex emotions and experiences that I found difficult to put into words. Through painting I can communicate my feelings, thoughs , and memories allowing me to gain a better understanding of my inner world.

Painting provides me a safe and constructive outlet for the intense feeling that had resulted from my past trauma which had left me with anxiey, panic attact, nightmares, feeling helpless,  and out of control. Furhermore, painting is a form of mindfullness, where I become fully absorbed in the creative process, temporarily escaping from distressing memories and thoughts. This distraction is sooting and provide a break from my overwhelming emotions.

As I create art and paint, I gain insights into my own thoughts and feelings. This self-awareness become a crucial step in my healing process, as it allowed me to identify patterns of my behavior and thought that have been shaped by my past experiences.

Through art and paiting, I can explore and reinterpret my personal narratives. It had given me an opportunity to create new, more empowering stories about myself and my experiences, shifting me from victimhood to survivorship."


EMELIA

AN ARTIST BASED IN SWEDEN

Courses

Skiktmåleri- Lär om de gamla metod.

Anna Toresdotter


Måla som Piccaso

Ania Witwizka


Grundkurs i Målare Akvarell- Acryl-Tempera

Studieförbundet Vuxenskolan Västervik


Member of

Filipino Artists Association of Sweden (filartswe.se)


Konstviken – Västerviks Konstförening


(Swedish)

En självlärd konstnär som har haft en tuff men givande resa i konstvärlden men hon har friheten att lära sig hur hon vill. Och förväntar sig ingenting, utan siktar på allt.Född i Filippinernas djungel flyttade sedan och bodde i England i 18 år. Flyttade till Sverige efter examen som legitimerad sjuksköterska 2008. Arbetade först som hemtjänst i Nacka, följt av att arbeta som undersköterska i Stockholm. Hon har även arbetat som Sjuksköterska på en byrå, studerat Fotvård, sedan startat en fotvårdskliniken på Östermalm/Gärdet. Nu i Västervik sedan 2021.Älskar att resa till olika länder för att observera och fascineras av naturen i olika klimat och miljöer. Att besöka botaniska trädgårdar är en av höjdpunkterna på hennes resor. Det är därför är naturfotografering den främsta aktiviteten på hennes destinationer.Hon har alltid drömt om att få måla, men saknade självförtroendet och hade försenat att uppfylla den drömmen. Inspirerad av kreativa människor runt omkring henne, vilket har gett henne den push som hon behövde för att fullfölja drömmen som hon alltid haft. Hon har provat olika typer av media men akrylmålning är hennes föredragna val. Hon målar det hon gillar och i stunden. Hon målar för att berätta en historia. Oftast målar hon för att det är roligt och tillfredsställande. 


Emelias eget ord

"Att skapa konst gav mig ett icke-verbalt sätt att uttrycka mina komplexa känslor och upplevelser som jag hade svårt att sätta ord på. Genom att måla kan jag kommunicera mina känslor, tankar och minnen så att jag kan få en bättre förståelse av min inre värld .

Att måla ger mig ett säkert och konstruktivt utlopp för den intensiva känsla som hade resulterat av mitt tidigare trauma som hade lämnat mig med ångest, panik, mardrömmar, känsla av hjälplös och utom kontroll. Dessutom är måleriet en form av mindfullness, där jag blir helt upptagen av den kreativa processen, tillfälligt flyr från jobbiga minnen och tankar. Denna distraktion är sotande och ger en paus från mina överväldigande känslor.

När jag skapar konst och målar får jag insikter i mina egna tankar och känslor. Denna självmedvetenhet blir ett avgörande steg i min läkningsprocess, eftersom det tillät mig att identifiera mönster av mitt beteende och min tanke som har formats av mina tidigare erfarenheter.

Genom konst och målning kan jag utforska och omtolka mina personliga berättelser. Det hade gett mig en möjlighet att skapa nya, mer stärkande berättelser om mig själv och mina upplevelser, och flyttade mig från offerskap till överlevnad."My latest collection is about astrology and horoscope or the zodiac signs.


I have always been fascinated by horoscope since I was a young girl living in a small isolated town. Growing up in a difficult family situation, I felt lonely and anxious most of the time. I found solace in reading horoscope books that I borrowed from a comic book store. They gave me a sense of identity and direction, as well as a curiosity about the world beyond my town.Horoscope and the zodiac fascinated me, that is why I combined my art with the zodiac signs.


(Swedish)

Har alltid varit fascinerad av horoskop sedan jag var en ung flicka som bodde i en liten isolerad stad. När jag växte upp i en svår familjesituation kände jag mig ensam och orolig för det mesta. Jag fann tröst i att läsa horoskopböcker som jag lånat från en serietidningsbutik. De gav mig en känsla av identitet och riktning, samt en nyfikenhet på världen bortom min stad. Horoskopet och zodiaken fascinerade mig, det var därför jag kombinerade min konst med stjärntecknen.

 

Abstract portrait